November 10th, 2007

Katampalasan ng isang babaeng Bedista

Ang babaeng inakala kong makakapagpabago sa nakagisnan kong pamumuhay. Isang babaeng inakala kong magtutulak sakin upang talikdan ang makasalanang mundo ng homosekswalidad. Ang natatanging babaeng nagdulot sa akin ng panandaliang pag-asa na magagawa kong tuluyang itapon ang buhay na pinag-aralan kong tanggapin sa loob ng napakahabang panahon.

Pamela Santos To-ong. Ikaw at ang malaki mong dibdib, na hindi pa pumapalya sa pagpukaw ng aking atensyon ngunit hindi ang aking imahinasyon, ay walang katulad.

Ang mukha mong hindi ka binigo sa pagkubli ng tunay mong edad ay ang mukhang gugunamgunamin ko sa tuwing ako'y magpapasalamat sa desisyon kong lumipat sa kolehiyo kung saan tayo nagkadaupang-palad.

Natutunan na kitang mahalin sa sandaling panahong tayo'y magkakilala. At ang iilan ngunit maliligayang sandaling ating pinagsaluhan ay mataman kong ikakanlong at aariing salik ng aking pagkatao.

Binago mo ang konsepto ko tungkol sa mga kababaihan. At wala kang ideya sa dami ng naituro mo sakin tungkol sa buhay. Kaya't ipinapangako ko sayo na sa oras na tuluyan ko nang niyakap ang malumbay na ideya ng pagiging tunay na lalaki, agad kitang hahanapin at aalukin ng kasal.


Tunghayan ang kabuuan ng lovestory naming dalawa
mula sa point of view nya:

Collapse )


I lab you, Pam! Sayang naman at hindi tayo pwedeng magkatuluyan. :D
  • Current Music
    "All That Jazz," Chicago